KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD

TÄIENDUSÕPE


Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi Loodusainete ja tehno-loogia didaktika suund korraldab käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaga seotud koolitusi nii tegevõpetajatele, nendes valdkondades tegutsevatele inimestele kui ka kõikidele käsitööhuvilistele ning -harrastajatele.

Meie eesmärgiks on toetada üksikisikute ja meeskondade arengut elukestva õppe kaudu. Oma tegevustes väärtustame Eesti kultuuritraditsioone, taotle-me õppija kompetentsuse kujunemist innovaatiliseks tegevuseks.

Koolituste eesmärgipärasuse tagamiseks täpsustame Teie arendusvajadusi, leiame selleks sobivad arenduspartnerid, töötame välja vajadustele vastavaid kursusi.

Teie arvamusi kursuste, ettepanekute ja koolitussoovide näol ootame alati!

Vaata Tallinna Ülikooli üldist koolituskalendrit siit!