INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Meediakajastused

Tallinna Ülikooli tundengi teevad kättesaamatu kättesaadavaks

Projekti “Kaasav ELU” raames lõid Tallinna Ülikooli tudengid vahendid, mis toetavad sügava vaimupuude ja/või liitpuudega laste õppetööd. Vahendid arvestavad erivajadusega, on ligipääsetavad ja võimaldavad erinevaid õppestiile kasutades kombineeritult õpetada nii kognitiivsed, motoorseid ja sotsiaalseid oskusi kui ka kommunikatsiooni. Projekti käigus valmisid tunnetussein Porkuni Kooli, puuteraamatud vaegnägijatele ja matemaatika abimaterjalid õpilastele.

Tunnetussein Porkuni kooli

Töötades intellektipuudega inimestega, tuleb õppematerjalidena kasutada teistsuguseid materjale kui tavakoolis. Sellega seoses alustas Tallinna Ülikoolis ELU-projektina „kaasav ELU“, mille eesmärgiks oli välja arendada õppetööd toetavaid vahendid lastele. Esimese rühma üliõpilaste ülesandeks oli luua meeli stimuleerivaid vahendeid hooldusõppel õppivatele lastele. Uudsena hooldusõppes loodi äpid, mille abil on võimalik õppida tundma koduloomi, kasutades selleks tahvelarvutit, mobiiltelefoni või ka smart-tahvlit ja arvutit.

Kursuse tulemusena valmisid Porkuni kooli jaoks seinal paiknevad vahendid, mis moodustavad ühtse komplekti. Õppetööd toetavad vahendid anti üle Porkuni Koolile, et õpilased ja õpetajad neid edaspidi kasutada saaksid.

Puuteraamatud vaegnägijatele

Nii nägijast kui pimeda lapse arengutase mõjutab seda, millised raamatud neile meeldivad. Mida noorem on laps, seda vähem teksti peaks neile mõeldud raamatutes olema ja seda lakoonilisemad ka esitatavad illustratsioonid.

Projekti raames valmistas üliõpilasrühm 4 punktkirjas audiolisaga ja äpi toega puuteraamatut: “Pesupäev”, “Pese hambaid!”, “Pese käsi!”, “Võlupintsel”. Raamatute kavandamisel peeti silmas asjaolu, et katsutavad kujundid ja esemed oleksid võimalikult lihtsad ja tuttavlikult äratuntavad, hästi kombatavate vormidega/piirjoontega, materjalitoonidelt kontrastsed.

Valminud puuteraamatud kingitakse  Eesti Pimedate Raamatukogule.

Matemaatika abimaterjalid

Kolmanda „Kaasava ELU“ üliõpilasrühma tegevusena valmistasid üliõpilased abistavaid/suunavaid õppematerjale matemaatikas I kooliastmele, mis on mõeldud matemaatika õpetamise toetamiseks. Valmis veebis vabalt kättesaadav ja pidevalt täienev materjal http://hevoppematerjal.weebly.com. Aktiivsete kasutajatena nähakse õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi.

Mis on ELU?

Eestis on u 7 000 nägemispuudega inimest ja nende arv pidevalt kasvab. Eestis õpib hooldusõppel umbes 260 last. Hooldusõppe põhiülesanne on sügava- ja raske intellektipuudega lapse funktsioonide ja oskuste säilitamine ja arendamine, et tagada harjumuspärases keskkonnas tema potentsiaalile vastav järjest iseseisvam toimimine. Kursus „Kaasav ELU“ annab võimaluse mõista, et ka pisikestest detailidest saab alguse õppematerjali või igapäevaste esemete ligipääsetavamaks muutmine.

ELU (erialasid lõimiv uuendus) lisandus Tallinna Ülikooli õppekavadesse sellel õppeaastal, selle raames koostavad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega projekti endale huvipakkuval teemal, valides ise sobilikud viisid ideede teostamiseks. Projekti juhendasid Tallinna Ülikooli käsitöötehnoloogia ja rahvakunsti lektor Tiia Artla ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Jana Kadastik.